Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Jobtimiser.

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder de begrippen wordt verstaan:

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor levering van diensten en ter beschikking stelling van de Dienst door Jobtimiser;

Content: alle informatie die voor de Gebruiker via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Profielen en Vacatures;

Dienst: het door Jobtimiser ontwikkelde en geëxploiteerde online informatiesysteem waarmee Gebruikers hun recruitmentproces digitaal kunnen afhandelen en waar Werkzoekenden kunnen reageren op Vacatures;

Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich registreert en gebruik maakt van de Dienst;

Jobtimiser: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jobtimiser (inschrijving in het Handelsregister onder KvK-nummer 27380289), kantoorhoudende aan de Kranenburgweg 142, 2583 ER, Den Haag;

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Jobtimiser en Gebruiker betreffende het gebruik van de Dienst en de door Jobtimiser via de Dienst te leveren diensten;

Privacy Statement: het privacy statement van Jobtimiser, beschikbaar op de Website, waarin beschreven wordt hoe Jobtimiser met persoonsgegevens omgaat;

Profiel: de persoonlijke informatie van een Werkzoekende opgegeven bij een reactie op een Vacature;

Vacature: door een Gebruiker gemaakte informatie waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website: de website www.jobtimiser.com waarop de Dienst wordt aangeboden en alle verwante pagina’s zoals www.werft.nu;

Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst om te reageren op Vacatures.

Artikel 2 – Algemeen

Jobtimiser is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst op te zeggen.

Jobtimiser wijst voor het gebruik van de Dienst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen tussen Jobtimiser en Gebruiker. Ingeval van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Jobtimiser, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker zich via de Website registreert voor gebruik van de Dienst.

Jobtimiser verleent hierbij aan Gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Dienst, met inbegrip van de daarbij behorende digitale en/of schriftelijke informatie, hulpmiddelen en andere documentatie (hierna: de “Documentatie”), te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker aanvaardt hierbij dit gebruiksrecht.

Bij registratie ontvangt Gebruiker een persoonlijke inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst kan krijgen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze toegang en aansprakelijk voor gebruik door derden bij het overdragen van deze inlogcode

De Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele aanvullende schriftelijke overeengekomen bedingen (zoals prijslijsten en automatische incasso opdrachten), vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Gebruiker

Door het aanmaken van Vacatures en/of andere Content geeft de Gebruiker Jobtimiser toestemming deze Vacatures en/of andere Content op de eigen Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten, waaronder het doorplaatsen van Vacatures op vacature websites.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden. Jobtimiser aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:

 • reclameboodschappen bevat;
 • verwijst naar andere vacatures en/of content die niet gegenereerd is door Gebruiker of geen directe relatie heeft met de Vacature;
 • op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Jobtimiser te omzeilen;
 • bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Jobtimiser betrokken is;
 • gebruik maakt van andere dan de door Jobtimiser goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 • in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • de belangen en goede naam van Jobtimiser kan schaden.

Buiten de in Artikel 4.3 genoemde redenen, kan Jobtimiser een Vacature, Profiel en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

 • de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande en door Gebruiker gegenereerde Vacatures;
 • andere Gebruikers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden die op een Vacature gereageerd hebben van Gebruiker.

Artikel 5 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (waaronder mede wordt begrepen netwerkstoringen), voorzien of niet voorzien waar Jobtimiser geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Jobtimiser niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jobtimiser opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Jobtimiser niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn Gebruikers bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Jobtimiser bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Ten aanzien van de door de Gebruiker in de Dienst gegenereerde Content, verstrekt de Gebruiker aan Jobtimiser het recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Jobtimiser of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding (waaronder mede wordt begrepen alle door de Dienst gegenereerde uitgaande en inkomende e-mails) omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen met betrekking tot de Dienst en/of Jobtimiser te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

Jobtimiser behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de verstrekte Documentatie voor. Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Jobtimiser de documenten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die ten behoeve van Gebruiker worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt binnen de Dienst.

Gebruiker vrijwaart Jobtimiser van alle claims van derden wegens (waaronder mede wordt begrepen Werkzoekenden) inbreuk op privacy en/of de persoonlijke levenssfeer, voor zover een dergelijke inbreuk niet te wijten is aan handelen of nalaten van Jobtimiser.

Met uitzondering van hetgeen in artikel 7.1 en 7.2 gesteld, is Jobtimiser verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst. De wijze waarop Jobtimiser rekening houdt met de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacy Statement dat op de Website is gepubliceerd.

Artikel 8 – Gedragscode en beëindiging dienstverlening

Gebruiker dient op verantwoorde wijze gebruik te maken van de Dienst en/of de overige door Jobtimiser aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Dienst en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:

 • beschadigingen kunnen voordoen in de Dienst en/of aanverwante systemen en/of applicaties van Jobtimiser en/of derden;
 • verstoringen in het gebruik van de Dienst kunnen voordoen.

Het is verboden om de Dienst en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of anderszins in strijd met de Overeenkomst te gebruiken. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

 • het inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder Werkzoekenden) of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
 • het niet voldoen aan de geldende (privacy)wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
 • het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of van Jobtimiser en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

Jobtimiser behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Jobtimiser erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Dienst inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst is bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Dienst en/of de overige aangeboden faciliteiten tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of haar verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

Jobtimiser zal nimmer aansprakelijk zijn voor door Gebruiker en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 8.3 door en/of ten behoeve van Jobtimiser genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 8.3 door en/of ten behoeve van Jobtimiser genomen maatregelen onverkort van toepassing.

Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Gebruiker dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Jobtimiser, zoals uiteengezet in artikel 8.3, heeft Jobtimiser het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat Jobtimiser tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden gehouden is.

In geval van een beëindiging van de Overeenkomst dient Gebruiker elk gebruik van de Dienst onverwijld stop te zetten en heeft Jobtimiser het recht om Gebruiker zonder kennisgeving en zonder terugbetaling van enige vergoeding onmiddellijk de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. Als Jobtimiser niet staat op de strikte naleving van de verplichtingen van Gebruiker onder deze overeenkomst of dit niet afdwingt, houdt dit geen afstand van haar rechten in.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De Dienst wordt op “as is” basis ter beschikking gesteld. Jobtimiser garandeert niet dat de Dienst foutloos is of zonder onderbrekingen zal functioneren. Indien een fout of onderbreking door Gebruiker wordt geconstateerd is Jobtimiser enkel gehouden zich in te spannen om de geconstateerde fout of storing op korte termijn te herstellen.

De Dienst is met name bedoeld om Gebruikers te faciliteren bij de werving en selectie van nieuw personeel en bij de (geautomatiseerde) afhandeling van sollicitatieprocedures met Werkzoekenden. Voor de beslissing om met een (door middel van de Dienst geworven) Werkzoekende een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de Gebruiker verantwoordelijk. Jobtimiser aanvaardt bijvoorbeeld op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een Werkzoekende die direct of indirect via de Dienst in dienst is genomen.

Jobtimiser sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade (waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen verlies van data of schadeclaims van Werkzoekenden), uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jobtimiser.

De schadevergoedingsplicht van Jobtimiser is te allen tijde beperkt tot maximaal de jaarlijks in rekening gebrachte en betaalde vergoeding, zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Gebruiker is gehouden om in geval van (dreigende) schade alle schade beperkende maatregelen te (doen) nemen die redelijkerwijs in haar vermogen liggen en Jobtimiser onverwijld te informeren omtrent de (dreigende) schade.

Artikel 10 – Prijzen/betalingen

De hoogte van het door Gebruiker verschuldigde tarief is afhankelijk van de mate waarin Gebruiker gebruik maakt van de Dienst. Het verschuldigde tarief wordt voorafgaand aan elke specifieke aankoop en/of opdracht inzichtelijk gemaakt op een betaalscherm en is altijd te raadplegen onder Abonnementen Beheer in de Dienst.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen achteraf inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

Jobtimiser mag de vergoeding voor haar diensten maandelijks aanpassen. Gebruiker kan alsdan de Overeenkomst via de Dienst of schriftelijk per direct opzeggen en behoudt tot het eind van de periode waarvoor het contract is aangegaan recht op de oude prijzen. Beëindiging vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1 van deze voorwaarden.

De vergoeding wordt uitsluitend vooraf automatisch geïncasseerd (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Overeenkomst), waarvoor Gebruiker verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien automatische incasso in deze gevallen niet mogelijk is, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo. In geval van stornering van een incasso is Gebruiker (ongeacht de reden voor stornering) een administratieve boete verschuldigd.

Als Gebruiker de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt, of als de automatische incasso om andere niet aan Jobtimiser toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Gebruiker Jobtimiser daarvan op de hoogte stellen en zal Jobtimiser het recht hebben de toegang tot de Dienst te blokkeren.

Wanneer Gebruiker tekortschiet in de nakoming van enige (betalings-)verplichting is Gebruiker in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is in dit geval gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van Jobtimiser te voldoen.

Alle kosten die Jobtimiser zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van Gebruiker en worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering. Daarnaast is over het door Gebruiker verschuldigde bedrag, vanaf de datum waarop Gebruiker in gebreke is, maandelijks een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.

Artikel 11 – Duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De looptijd van de afzonderlijke via de Dienst afgesloten abonnementen is bepaald in iedere specifieke opdracht en blijkt uit het betaalscherm te raadplegen onder Abonnementen Beheer in de Dienst. De Overeenkomst kan op ieder moment door Gebruiker worden opgezegd door middel van het de-activeren van een abonnement binnen de Dienst.

Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

Jobtimiser heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te annuleren, indien Gebruiker een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Gebruiker faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd of beëindigd. In deze gevallen is elke vordering van Jobtimiser op Gebruiker direct en volledig opeisbaar.

Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Gebruiker geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot verplichtingen omtrent eigendomsrechten en betaling.

Na beëindiging van de Overeenkomst – ongeacht de reden – zal Jobtimiser de data behorende bij de desbetreffende account bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar. Na deze periode is Jobtimiser gerechtigd de desbetreffende data te vernietigen. Indien Gebruiker daarom verzoekt zal Jobtimiser de data na beëindiging van de Overeenkomst tegen een nader overeen te komen vergoeding ter beschikking stellen.

Artikel 12 – Rechtskeuze en geschillen

De Overeenkomst, alsmede eventuele offertes en de Algemene Voorwaarden van Jobtimiser, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) tussen Jobtimiser en Gebruiker worden volledig beheerst door Nederlands recht.

Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij -indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen -zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank De Haag bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Jobtimiser aan het overblijvende gedeelte verbonden. Jobtimiser zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.